نامبرده و عادت ماهانه

Thursday, January 14, 2010

نامبرده عادت داشت ماهيانه مبلغي را در صندوق صدقات بيندازد و در آخر سال و شب عيد، از آن مبلغ براي خريد پوشاك استفاده كند!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: