مجيد مرادي كرماني

Wednesday, January 13, 2010

بچه كه بودم، قصه‌هاي مجيد رو مي‌ديدم و مي‌خنديدم. نمي‌دونم چرا حالا كه باز مي‌بينمش گريه‌ام مي‌گيره...
شايد دلم به حال مجيد مي‌سوزه، شايد هم دلم براي بچگي خودم تنگ ميشه...

0 comments: