ها؟ چي؟

Tuesday, January 26, 2010

ميگن سي ‌دي خام داده و گفته من كه سواد-مواد درست و حسابي ندارم، خودتون هرچي صلاح مي‌‌دونين روش رايت كنين!

1 comments:

Anonymous said...

اصولا نوشتن جزو واجبات کفاییست! ما مینویسیم، عمل کردن آن دیگر بستگی به همت عالی دارد!