منشي خوش‌سليقه

Monday, January 11, 2010

خانوم منشي: فاميل تون؟
آقاهه: همايون ِ برافراشته
منشيه درحال پس افتادن: به‌به... چه فاميلي ِ بامسما و جذابي هم دارين...

0 comments: