نفوذي جنبش سبز

Monday, January 18, 2010

وي بعد از خواندن بندهاي قطعنامه‌يِ محكوميت وقايع اخير افزود:
هَمَه تكرار كنن: اينهمه مونگول آمده، به عشق شومبول آمده...
ناگهان حضار به وي تذكر دادند كه كاغذ را اشتباهي از يكي از ايادي فتنه‌گران گرفته است!

0 comments: