لوگوت رو بخورم

Wednesday, January 13, 2010

امروز يه دختره رو كنار خيابون ديدم، خيلي لوگو بود، مخصوصا نقطه‌هاش... خيلي تحريك‌آميز بودن... از صبح تو فكرم كه روي جلد كدوم نشريه است؟!

0 comments: