خونه خرابتم

Wednesday, January 13, 2010

مرا به خير تو امـّيد نيست...
(گوينده اندكي مكث و تامل مي‌كند...)
جهنـّم و ضرر،... شر برسان...!

0 comments: