جنبش سبز و گل گلي- دو

Sunday, January 3, 2010

فرياد مي‌زنن: ولش كن، ولش كن، ولش كن...
بغل دستي نعره ميكشه: ولش كنم بو ميده!
حضار: دل‌پيچه از خنده!

0 comments: