گيهان و خوانندگان- يازده

Thursday, January 21, 2010

من يه شعار داشتم در حمايت از دوستان روزنامه‌نگارمان:

ژورناليسم واقعي / برادر حسين و فاطمه خانوم رجبي

با تشكر، غلامخسين

0 comments: