اطاعت، اطاعت، حمايتت مي‌كنيم

Friday, January 15, 2010

هنوز تو كف مناظره دكتر اطاعت هستم... خواب ديدم يا بيدار بودم؟
دمش گرم، يه حال دوباره به جنبش سبز داد
ممنون آقاي دكتر اطاعت

0 comments: