بالابرين- 1

Saturday, January 23, 2010

اعضاي جنبش سبز روز بيست و هفتم بهمن، مصادف با سي و هفتمين روز بعد از فرار يكي از اعضاي خود از دست دژخيمان گارد و عبور وي از خيابان به سلامتي را، تا صبح بيدار مانده و به لينك‌هاي سبز مثبت مي‌دهند.
رسانه شماييد!

0 comments: