بالابرين- 2

Sunday, January 31, 2010

به دوستان پيشنهاد مي‌شود تا همه در روز جمعه ساعت يازده و بيست و سه دقيقه ظهر، به سمت سيزدهدرجه‌ي شمالي فوت كرده تا باعث ايجاد يك توده هواي سنگين شده و دستگاه‌هاي ارسال پارازيت را مختل كنيم.
رسانه شماييد!

0 comments: