نامبرده و علايقش

Sunday, January 31, 2010

يكي از علايق نامبرده به دليل گذراندن يك واحد «كمك‌هاي اوليه»، شركت در تجمعات و انجام «ماساژ قلب» و «تنفس مصنوعي» به بانوان مصدوم بود!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: