اينو كجاي دلم بذارم!؟

Friday, January 1, 2010

الان ديدم كه يه ريزنوشت ديگه‌اي هم هست كه يك ساله مي‌نويسه، خواستم ازش معذرت خواهي كنم كه نمي‌دونستم اين اسم مال ايشونه، ولي يك كم از مطالبش رو خوندم و ديدم يه خورده اونوريه، گفتم ولش، اصلا دلم خواسته از اين اسم استفاده كنم! فقط متاسفم كه با يه عرزشي همنام دراومدم!

0 comments: