گذر در زمان

Saturday, January 30, 2010

امروز را به اميد فردا مي‌گذرانيم،
فردا كه مي‌رسد،
مي‌گوييم: صد رحمت به ديروز...

0 comments: