حبس ادرار

Tuesday, January 12, 2010

- ببخشيد خانوم، من امروز وقت آزمايش ادرار داشتم، كجا برم؟
+ امروز آزمايشگاه خرابه، لطفا فردا بياين
- يعني من تا فردا شا*شم رونگه دارم؟!

0 comments: