نوستال دوران جاهليت- بيست و يك

Tuesday, January 26, 2010

گلهاي داوودي با بازي بيژن امكانيان
كه از همون زمان فكر مي‌كنم كه طفلكي كوره، نگو چشماش خماره!

0 comments: