يافتم... يافتم

Sunday, January 10, 2010

گوگرد در قرن‌ها پيش توسط چيني‌ها كشف شد و
گودر در خرداد هشتاد و هشت توسط ايرانيان!

0 comments: