نوستال دوران جاهليت- هيجده

Tuesday, January 5, 2010

يادش به‌خير... بچه كه بوديم «بي*لاخ» با انگشت شست بود!

1 comments:

عبیدسن خوزانی said...

برای آنکه این بیلاخ شما کاملا مفهوم شود پیشنهادمیکنم همزمان با بیلاخ انگشت وسطی(آنکه ازهمه بلندتراست)رانیزبازکرده باهم نمایش دهید. به این ترتیب هم بیلاخ داده اید هم زیرنویس انگلیسی. اگراین کاررا بکنید هم فارسی زبانان وهم اروپایی ها وآمریکا متوجه پیام شما میشوند. برای بچه ایرونی هایی هم که دراروپا وآمریکا بزرگ شده اند پیام شما مفهوم بیشتری دارد. ازهمه اینها گذشته ازکارگزینی اداره تان میتوانست بابت اینکه زبان کرولالها را میدانید مزایای اضافی درخواست کنید.