كاكا سياه

Monday, January 25, 2010

خوبه يكي به خودت بگه «چار چشم ِ منگول»؟!
.
.
.
اَه اَه اَه... سه تا داداشن، يكي از يكي ان‌تر!

0 comments: