برهان قاطع- يك

Friday, January 8, 2010

- نه عزيزم، الان كمرم خيلي درد مي‌كنه...!

0 comments: