نامبرده و بهداشت شخصي

Monday, January 25, 2010

نامبرده معتقد بود كه در هنگام استحمام بايد چشم‌هايش باز باشد تا كف صابون وارد چشم شده و آن را تميز نمايد!

.

.

.

ادامه دارد...

0 comments: