سيد محمد خاتمي

Friday, January 15, 2010

با تمام ارادتي كه به آقاي خاتمي دارم، ولي فكر مي‌كنم بهتره ايشون در بين رهبران جنبش سبز فقط وظيفه لبخند زدن رو به عهده بگيره تا دل طرفداران رو شاد كنه و روحيه بده. بيانيه دادن و اظهار نظر كردن رو بگذاره به عهده ميرحسين و كروبي!

0 comments: