نامبرده در گودر

Monday, January 18, 2010

نامبرده بر اين پندار بود كه منظور هر آيتمي را كه نمي‌فهميد، آن را شِر مي‌كرد!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: