صحنه را ديدي؟

Monday, January 11, 2010

عاشق اون يارو سيبيلوئه هستم كه دستش رو به تير چراغ برق گرفته و با غيظ تمام داره پاش رو به طرف پليسه (استوار يكم) پرتاب مي‌كنه، درحاليكه ميشه لبخواني كرد كه داره از خواهرش قدرداني مي‌كنه و حتا شلوار شيش جيب پوشيده با كتوني كفش ملي... خلاصه دمش گرم!