لذت پيتزا خورون

Saturday, January 23, 2010

خود پيتزا به كنار...
اون كش‌هاي پنيرش به كنار...
اون تيكه‌ نون‌هاي برشته كنارش به كنار...
اون بوي مقواي خيس خورده، وقتي پيك مياره دم در رو بگو...!

0 comments: