جنبش سبز و گل گلي- سه

Thursday, January 7, 2010

يكي از رفقا بيسيجيه خفنه، ولي از بچگي با هم رفيق بوديم و كاري به اعتقادات هم نداريم. گفتم: ديگه چيكار به جماران داشتين؟ مگه يه زماني ملجا و ماواتون نبود؟
گفت: يه زماني بود، الان شده پايگاه نفاق!
گفتم: اقلا احترام صاحبش رو نگه مي‌داشتين
گفت: پيامبر هم مسجد ضرار رو خراب كرد!
گفتم: خاك دو عالم بر سرت با اين مثالي كه زدي!
خفه شد!

0 comments: