بدون شرح- يك

Thursday, January 28, 2010

اه، صد بار بهت گفتم دستمال كاغذي رو بذار دم دست، همه‌اش ريخت اين ور و اون ور...!

0 comments: