نمي‌دونم كجا اينو شنيدم

Sunday, January 17, 2010

تا وقتي ازدواج نكردي، چشمت دنبال زنته و بيخيال همه‌ي زن‌هاي عالمي،
وقتي ازدواج كردي، چشمت دنبال همه‌ي زن‌هاي عالمه و بيخيال زن خودتي!

1 comments:

مرثا said...

من اینو شنیده بودم: ازدواج برای خانم ها یعنی از دست دادن توجه عده زیادی از مردها و به دست آوردن بی توجهی یکی از آنها