همشهري جوان- شماره 245

Wednesday, January 20, 2010

دكتر حسن عباسي درباره پشت پرده ساخت سريال سريال لاست:
جك شفرد: شفرد يعني چوپان. مسيحيان عقيده دارند هركس مسئوليت دارد ، چوپان گله است. اسم پدرش كريستين شفرد است. كريستين يعني مسيحي. چوپان مسيحي. اين انسان تراز ليبراليسم است. انسان باكلاس ليبرال‌ها.
ساوير: انسان منفي ليبرال‌ها. از داستان تام ساير اين عنوان را گرفته است. انسان تراز پايين است.
جان لاك: او پدر ليبراليسم است. تمام نكات اصلي كتاب‌هاي فلسفه ليبراليسم را درآوردند و در دهان اين آدم قرار دادند. يعني شما در فيلم بدون اينكه متوجه شويد دوره ايدئولوژي ليبراليسم را گذرانده‌ايد.
اين جزيره همان ليبراليسم است.

0 comments: