نامبرده و بهداشت شخصي

Thursday, January 28, 2010

نامبرده علاقه بسياري به مراكز بهداشت و درمان و علي‌الخصوص مراكز «اهداي رايگان كان*دوم» داشت!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: