باباي خوب

Wednesday, January 27, 2010

بابا: يادش به‌خير، تابستون كلاس اول دبيرستانم بهترين تابستون عمرم بود...
بچه: چرا؟
بابا: چون اول دبيرستان رو يك ضرب مردود شدم و با خيال راحت تا اول مهر كيف كردم، ولي بقيه سال‌ها رو تجديد مياوردم و بايد تابستونا هم درس مي‌خوندم!
.
.
.
خاطره‌ي واقعي!

0 comments: