جدي ممكنه؟

Tuesday, January 5, 2010

يعني ممكنه امام زمان (عجل الله تعالي فرجه) ظهور كنن و بعد طرفدار «ول*ايت ف*ق*يه» از كار دربيان؟ بعد چه خاكي به سرم بريزم؟!

0 comments: