پارسال یادته؟

Saturday, June 4, 2011

مخلص آقای رئیس هم هستیم... نوبت شما هم می​شود... من همه شما را دوست دارم و نوکر همه شما هم هستم... شما نه، نه، من حمال شمام... بله، کلفت شما هم هستم...

ان در مرقد، سطح سخنرانى

0 comments: