من وارث پرينتر مورفى‌ام

Friday, June 10, 2011

پرينترى دارم که وقتى صفحه وبى رو مى‌خونم، يهو شروع مى‌کنه به پرينت گرفتن ازش. ولى وقتى بايد فردا صبح متنى رو به جايى برسونم، سه هزار بار پرينت مى‌زنم ولى يک بار هم کار نمى‌کنه و بايد نصفه شبى ببرم تايپ و تکثير!

0 comments: