دیالوگ کاری نداری؟

Monday, June 27, 2011

آرزو به دلم موند یک بار بهت بگم «کاری نداری؟» بگی «نه»‏!

دکتر نیما به همسرش، ساختمان پزشکان

0 comments: