انواع مغالطات‌ها

Tuesday, June 7, 2011

يک نوع مغالطه هم هست به نام «مغالطه‌‌ى تفمال-چسمال». در اين نوع مغالطه نماينده اراک سعى مى‌کنه بگه غلط کردم و مى‌دونيم اشتباه کرديم، ولى از بس يکدنده است، نميگه و اجازه ميده تا فردوسى‌پور لهش کنه و صداش درنمياد!

0 comments: