مصايب پتو

Tuesday, June 14, 2011

ساعت چهار صبح بیدارمون می‌کردن، باید تختخواب‌مون رو مرتب و آنکادر می‌کردیم و با این برس‌های کف‌دستی روی پشم‌های پتو گل می‌انداختیم! از بس این کار وقتگیر بود، ترجیح می‌دادیم شب روی پتو بخوابیم یا گوشه‌های پتو رو از زیر تشک درنیاریم تا صبح کارمون راحت باشه!

دوران خوش نظام- بشمار سه

0 comments: