بچه‌هاى اين زمونه- واقعى

Tuesday, June 14, 2011

پيرزنه تو کوچه پسره رو خفت کرده و داره نصيحت می‌کنه: چند سالته؟
پسره: سيزده سال...
پيرزنه: من سيزده سالم که بود دو تا بچه داشتم، حالا شماها دارين توپ بازی می‌کنين؟
پسره درحال نيشخند موذيانه: حاج خانوم ما هم دوست داريم بچه داشته باشيم، ولی هنوز کف نکرده...!

0 comments: