برهان قاطر

Thursday, June 9, 2011

- چرا بيدارم نکردى؟
+ چون خواب بودى...
!

0 comments: