نوستال دوران جاهلیت- ساتورنن

Sunday, June 19, 2011

«ساتورنن» (ساتورمن؟) یادتونه؟ جوجه اردک واقعیه که روش صدا گذاشته بودن، با خرگوش و اينا دوست بود...!

1 comments:

Noah said...

آره. :) ساتورنن بود. گمونم اسمش از زحل گرفته شده بوده. البته من که تکرارش رو دیدم. انگار کارتون دوران بچگی‌های مامانم بوده.