صد رحمت به سیراب شیردون

Thursday, June 30, 2011

اینایی که «سوشی» سفارش میدن، واقعا دوست دارن یا دفعه اولشونه یا جوگیر ميشن؟!