کنترل رانى

Sunday, June 5, 2011

تحقيقات نشون داده که نود درصد کنترل‌هاى لوازم صوتى و تصويرى، بايد زور بالاى سرشون باشه و محکم کوبيدشون به ران پا، تا کار کنن!

0 comments: