دیالوگ، زندگى ماهى‌وار

Sunday, June 26, 2011

«زندگى مثل ماهى خوردنه: تا مياى ازش لذت ببرى، تيغش ميره تو گلوت!»

سایمبول ریتویچ

0 comments: