گشت ارشاد ِ همجنس‌گرای ِ هیز ِ نکبت

Thursday, June 23, 2011

خانومهای پاچه ورمالیده‌ی گشت ارشاد جلوی یکی از دخترهای فامیل رو گرفتن، گفته من که مشکلی ندارم! گفتن: خانومی؛ ما که زنیم با دیدن صورت زیبات تحت تاثیر قرار می‌گیریم، چه برسه به مردها. بهتر نیست روبنده بزنی...؟ شوهرش دستشو کشیده برده!

واقعی، کور بشم اگه دروغ بگم!

0 comments: