دیالوگ- مادرانه

Friday, June 3, 2011

«مادرها مثل دکترهای اورژانسند، مرخصی ندارند!»

0 comments: