امامان زندانی

Monday, June 20, 2011

«دادستان تهران به من گفت که الان در همین زندان اوین، چهل و هفت تا امام زمان داریم!»

صفار هرندی، به سوی ظهور

0 comments: