حکومت عدل

Thursday, June 2, 2011

«از نفرين مظلوم بترسيد اگر چه كافر باشد، زيرا در برابر نفرين مظلوم پرده و مانعى نيست.»

پيامبر (ص)، نهج الفصاحه، ح 48

0 comments: