سوژه این هفته گودر: تجاوز گروهی

Tuesday, June 21, 2011

باز به مرحله‌ای رسیدیم که می‌بینیم یک خبر دردناک، سوژه خنده‌هامون توی نت شده...

0 comments: