سعدی، مرد نکونام- 2

Wednesday, June 29, 2011

گر خوبتر از روی تو باغی بودی
پایم همه روزه راه آن پیمودی

چندان کرَمت نیست که خشنود کنی
درویشی از آن باغ؛ به شفتالودی؟!

0 comments: